Low Cost Hosting | Free Web Space | Dedicated Hosting | Windows Hosting | FrontPage Web Hosting | Business Hosting
cheap web hosting
Search the Web

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย>>ละคร
 
ประวัติ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประเภท
     โขน
     ละคร
     รำและระบำ
     การแสดงพื้นเมือง
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ดนตรี
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
การแต่งกาย
     ตัวพระ
     ตัวนาง
     ตัวลิง
     ตัวยักษ์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pre-Post Test
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ภาคผนวก
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประวัติผู้จัดทำ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Space
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ละคร

         เป็นศิลปะการร่ายรำที่เล่นเป็นเรื่องราว มีพัฒนาการมาจากการเล่านิทาน ละคร มีเอกลักษณ์ในการแสดงและการดำเนินเรื่องด้วยกระบวนลีลาท่ารำ เข้าบทร้อง ทำนองเพลงและเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ มีแบบแผนการเล่นที่เป็นทั้งของชาวบ้านและของหลวงที่เรียกว่า ละครโนราชาตรี ละครนอก และละครใน เรื่องที่นิยมนำมาแสดงคือ พระสุธน สังข์ทอง คาวี อิเหนา อุณรุท นอกจากนี้ยังมีละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด การแต่งกายของละครจะเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า การแต่งกายแบบยืนเครื่อง นิยมเล่นในงานพิธีสำคัญและงานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์

ประเภทของละครรำ

- ละครชาตรี

- ละครใน

- ละครนอก

 

 
Back                                    Next